آموزشی

انواع اسکنر ها بر اساس تکنولوژی ساخت

اسکنرها بر اساس تکنولوژی ساخت به ۳ دسته عمده تقسیم میشوند

۱-اسكنرهاي ليزري
باركدخوان هاي ليزري به همان روش باركدخوان هاي نوع قلمي كار مي كنند با اين تفاوت كه از يك اشعه ليزري به عنوان منبع نور
استفاده ميكنند و به طور معمول به كار رفت و برگشتي آينه اي يا چرخشي براي اسكن پرتو ليزر در سراسر باركد به جلو و عقب ميرود.
همانند اسكنر هاي نوع قلمي از يك ديود حساس به نور براي اندازه گيري شدت نور منعكس شده از باركد استفاده شده است. در هر دو
اسكنر قلمي و اسكنر ليزري، نور منتشر شده از باركدخوان سريعًا تفاوت در اندازه روشنايي الگوي داده را بوسيله مدار دريافت كننده
حساس به نور طراحي شده براي شناسايي سيگنال هاي يكسان با الگوي مدل سازي مشابه مقايسه ميكند.

۲-اسكنر هاي CCD
باركدخوان هاي CCD از آرايه اي از صدها حسگر نوري بسيار كوچك خطي استفاده ميكنند كه در بالاي اسكنر قرار گرفته اند. مستقيمًا
در مقابل هر يك از آنها حسگرهاي اندازه گيري شدت نورقرار دارند. هر يك از حسگرهاي نور در اسكنر CCD به تنهايي بسيار كوچك
هستند و به دليل اينكه صدها سنسور خطي در هر رديف وجود دارد، يك الگوي ولتاژ يكسان به عنوان الگوي باركد به وسيله اندازه گيري
پي در پي ولتاژ مقابل هر حسگر در خط در باركد توليد شده است. تفاوت مهم بين اسكنرهاي CCD و نوع قلمي و يا اسكنر ليزري اين
است كه اسكنر CCD نور محيط ساطع شده از باركد را اندازه گيري مي كند در حالي كه قلمي يا اسكنرهاي ليزري نور منعكس شده از
يك منشاء فركانس خاص از خود اسكنررا اندازه گيري ميكنند.

۳-اسكنر هاي مبتني بر دوربين
اسكنرهاي تصويربرداري دو بعدي از نوع چهارم و از جديد ترين باركدخوان ها هستند. آنها از يك دوربين و روش هاي پردازش تصوير
براي رمزگشايي باركد استفاده مييكنند.
اسكنر دوربين ويدئويي از دوربين هاي فيلمبرداري كوچك با تكنولوژي CCD استفاده ميكند و مشابه يك باركد خوان CCD است با
اين تفاوت كه به جاي داشتن يك سطر از حسگرها، يك دوربين فيلمبرداري دارد كه صدها سطر از سنسورهاي مرتب را در يك آرايه دو
بعدي طوري كه مي توانند يك تصويرتوليد كنند قرار داده است.
گروه زيادي از باركدخوان ها از دوربين هاي صنعتي با وضوح بالا براي خواندن باركدهاي متعدد به طور همزمان استفاده ميكنند. تمام
باركدها در يك عكس رمزگشايي شده فوراً ظاهرمي شوند ،جهت خواندن باركدهاي يك و دوبعدي

دیدگاهتان را بنویسید