کامپیوتر های صنعتی که از مقاوت بالایی بر خوردار هستند